Elementy interfejsu użytkownika


Etykiety - do wyświetlania tekstu, który nie ulega zmianie :


Przyciski - do wykonywania działań :


Pola wyboru - pozwalają włączać lub wyłączać różne opcje :


Przyciski opcji - pozwalają wybrać jedną z wielu opcji :


Pola list rozwijalnych - pozwalają wybrać element z dużej grupy :


Pola tekstowe - pozwalają wpisać linijkę tekstu :


Pola list - pozwalają na wybór jednej z wielu opcji :


Pola przewijania - do ustalania pewnej wartości z określonego przedziału


Pola edycji - pozwalają wpisać wiele linii tekstu :Tworzenie elementów inerfejsu

Label etykieta;
etykieta = new Label("To jest tekst etykiety");
add(etykieta);


Menedżery położenia

FlowLayout - domyślny, elementy umieszczane są od lewej do prawej
Grid - applet podzielony jest na wiersze i kolumny, każdy element ma swoją komórkę
Border - applet podzielony jest na strefy N,E,W,S,Center
Card - elementy są umieszczane na kartach
GridBagLayout - dzielony na komórki, do elementów przypisane są "wagi"

Wybór menedżera

metoda : setLayout(.........)

Opis menedżerów

FlowLayout
public void init()
{
setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
}

FlowLayout(wyrównanie,odstęp,odstęp);
wyrównanie
 • FlowLayout.LEFT
 • FlowLayout.CENTER
 • FlowLayout.RIGHT

  Grid
  public void init()
  {
  setLayout(new GridLayout(4,4); }

  GridLayout(wiersze,kolumny,odst_pion,odst_poz);

  Border
  public void init()
  {
  setLayout(new BorderLayout());
  }

  BorderLayout(odst_pion,odst_poz);

  add("North",element);

  Card

  setLayout(new CardLayout());

  GridBagLayout

  z każdym elementem jest skojarzony obiekt typu GridBagConstrains określający sposób wyświetlania elementu

  pola klasy
 • gridx,gridy - określają położenie komórki w lewym górnym rogu
 • gridwidth,gridheight - liczby komórek
 • weightx,weighty - wagi
 • ....

  Dodawanie elementów standardowych do appletu


  Dodawanie etykiet


  Label etykieta;
  etykieta = new Label("Tekst");
  add(etykieta);

  add(new Label("tekst",wyrównanie);

  wyrównanie
 • Label.LEFT
 • Label.CENTER
 • Label.RIGHT

  Dodawanie przycisków


  Button przycisk;
  przycisk = new Button("OK");
  add(przycisk);

  Dodawanie pól wyboru


  Checkbox pole;
  pole = new Checkbox("tekst",null,true);
  add(pole);

  Dodawanie przycisków opcji


  tworzymy CheckboxGroup();

  CheckbocGroup po;
  po = new CheckboxGroup();

  dodawanie pól
  add(new Checkbox("przycisk1",po,true);

  Dodawanie list rozwijalnych


  Choice lista;
  lista = new Choice();

  dodawanie do listy
  lista.addItem("pierwszy");

  Dodawanie pól tekstowych


  TextField pole;
  pole = new TextField("tekst",30);
  add(pole);

  TextField(tekst,max_liczba_znaków);

  pole.setEchoCharakter('*');


  Obsługa standardowych elementów


  public boolean action(Event z, Object arg)
  {
  // przetwarzanie zdarzeń }

  Event - przekazuje typ zdarzenia

  Object - przekazuje dodatkowe informacje

  z.target - przekazuje informacje o klasie elementu, który wygenerował zdarzenie

  public boolean action(Event z, Object arg)
  {
  if (z.target instanceof Checkbox)
  {}
  else
  if (z.target instanceof Choice)
  {}
  else
  if (z.target instanceof TextField)
  {}
  return true;
  }

  Etykiety - nie generują zdarzeń
  Przyciski - przekazują nazwę przycisku
  Pola wyboru - przekazują wartość logiczną
  Przyciski opcji - w Object umieszczają stan przycisków
  Pola list - przekazują łańcuch z nazwą wybranej opcji
  Pola tekstowe - powodują wygenerowanie zdarzenia w chwili wciśnięcia Enter, w Object przekazują pobrany tekst


  import java.applet.*;
  import java.awt.*;
  public class Interfejs extends java.applet.Applet
  {
  // pola danych
  Label etykieta;
  Button przycisk;
  Checkbox pole_w;
  Checkbox po1, po2, po3;
  CheckboxGroup grupa;
  Choice lista;
  TextField pole_t;

  // inicjacja
  public void init()
  {
  // ustawienie menedżera położenia
  setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));

  // utworzenie nowej etykiety
  // i dodanie jej do apletu
  etykieta = new Label("To jest statyczna etykieta");
  add(etykieta);

  // utworzenie nowego przycisku
  // i dodanie go do apletu
  przycisk = new Button("OK");
  add(przycisk);

  // utworzenie nowego pola wyboru
  // i dodanie go do apletu
  pole_w = new Checkbox("Pola wyboru przeznaczone są dla wartości logicznych");
  add(pole_w);

  // utworzenie grupy przycisków opcji
  // i dodanie jej do apletu
  grupa = new CheckboxGroup();
  po1 = new Checkbox("Przycisk1", grupa, true);
  po2 = new Checkbox("Przycisk2", grupa, false);
  po3 = new Checkbox("Przycisk3", grupa, false);
  add(po1);
  add(po2);
  add(po3);

  // utworzenie nowej listy
  // i dodanie jej do apletu
  Choice lista = new Choice();
  lista.addItem("jeden");
  lista.addItem("dwa");
  lista.addItem("trzy");
  lista.addItem("cztery");
  add(lista);

  // utworzenie nowego pola tekstowego
  // i dodanie go do apletu
  pole_t = new TextField(20);
  add(pole_t);
  }

  public boolean action(Event zdarzenie, Object arg)
  {
  if (zdarzenie.target instanceof Button)
  {
  System.out.print("Naciśnięty przycisk. Argument=");
  System.out.println(arg);
  }
  else
  if (zdarzenie.target instanceof Checkbox)
  {
  System.out.print("Zmienione pole wyboru. Nazwa=");
  // pobranie i wyświetlenie nazwy pola
  String x = ((Checkbox)zdarzenie.target).getLabel();
  System.out.print(x);
  // wyświetlenie argumentu (true lub false)
  System.out.print(" Argument=");
  System.out.println(arg);
  }
  else
  if (zdarzenie.target instanceof Choice)
  {
  System.out.print("Zmieniony stan listy. Argument=");
  System.out.println(arg);
  }
  else
  if (zdarzenie.target instanceof TextField)
  {
  System.out.print("Pole tekstowe. Argument=");
  System.out.println(arg);
  }
  return true;
  }
  }  Dodawanie elementów rozszerzonych


  Listy


  public void init()
  {
  Lista lista;
  lista = new List(5,false);
  add(lista);
  }

  dodawanie pozycji na liście

  lista.addItem("pierwszy");

  Paski przewijania

  Scrollbar pasek;
  pasek = new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL,1,50,1,100);
  add(pasek);

  Pola edycji


  TextArea pole;
  pole = new TextArea("tekst",5,5);
  add(pole);


  Obsługa elementów rozszerzonych


  public boolean handleEvent(Event z)
  {
  if (z.target instanceof List)
  {}
  else
  if (z.target instanceof Scrollbar)
  {}
  else
  if (z.target instanceof TextArea)
  {}
  return true;
  }  public boolean handleEvent(Event z)
  {
  if (z.target instanceof List)
  {
  String s = ((List)z.target).getSelectedItem();
  System.out.println(s);
  } return true;
  }


  import java.applet.*;
  import java.awt.*;

  public class Kontrolki extends java.applet.Applet
  {
  // pola danych
  List lista;
  TextArea pole_ed;
  Scrollbar pasek_poz, pasek_pion;

  // inicjacja
  public void init()
  {
  // ustawienie menedżera położenia
  setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));

  // utworzenie listy i dodanie jej do apletu
  lista = new List();
  lista.addItem("styczeń");
  lista.addItem("luty");
  lista.addItem("marzec");
  lista.addItem("kwiecień");
  lista.addItem("maj");
  lista.addItem("czerwiec");
  lista.addItem("lipiec");
  lista.addItem("sierpień");
  lista.addItem("wrzesień");
  lista.addItem("październik");
  lista.addItem("listopad");
  lista.addItem("grudzień");
  add(lista);

  // utworzenie pasków przewijania (pionowy i poziomy)
  // i dodanie ich do apletu
  pasek_poz = new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL, 1, 0, 1, 100);
  add(pasek_poz);
  pasek_pion = new Scrollbar(Scrollbar.VERTICAL, 1, 0, 1, 100);
  add(pasek_pion);

  // utworzenie nowego pola edycji
  pole_ed = new TextArea("Domyślny tekst", 10, 60);
  add(pole_ed);
  }


  public boolean handleEvent(Event zdarzenie)
  {
  if (zdarzenie.target instanceof List)
  {
  System.out.print("Zdarzenie związane z listą. Wybrano pozycję: ");
  String s = ((List)zdarzenie.target).getSelectedItem();
  System.out.println(s);
  }
  else
  if (zdarzenie.target instanceof Scrollbar)
  {
  System.out.print("Zdarzenie związane z paskiem przewijania. Wartość: ");
  int i = ((Scrollbar)zdarzenie.target).getValue();
  System.out.println(i);
  }
  else
  if (zdarzenie.target instanceof TextArea)
  {
  System.out.print("Zdarzenie związane z polem edycji. Tekst: ");
  String s = ((TextArea)zdarzenie.target).getText();
  System.out.println(s);
  }
  return true;
  }
  }